История

ДИРЕКТОРИ НА

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

  1. инж. Антоанета Джонева ,
  2. инж. Соня Стоянова ,
  3. инж. Васил Гъдев,
  4. инж. Цветанка Конова,
  5. Тодорка Райкова ,
  6. Иван Деянов ,
  7. Станка Жекова ,
  8. Екатерина Жирова ,
  9. Димитър Мареков

ИСТОРИЯ НА

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

70 ГОДИНИ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ – ТРАДИЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, РЕАЛИЗАЦИЯ

Като самостоятелно учебно заведение училището отваря врати на 01.09.1951 г. в
сградата на ул. „Дунав” 2. Първоначално функционира като Училище по готварство с
единствена специалност „Технология на приготвянето на храна”, в която са приети 5 паралелки с общо 128 ученици. Пръв директор на училището за учебната 1951/52 година е Димитър Мареков, а от следващата учебна година – Екатерина Жирова. За учениците от окръзите в началото на учебната 1957/58 година е разкрито общежитие на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 42 (съществувало до 1976 г.). Следвайки насоките в развитието на българското образование и необходимостта от кадри за системата на Общественото хранене, през учебната 1958/59 година се открива Професионално-техническо училище (ПТУ) със специалност “Помощник-готвач”, а 2 години по-късно – специалност “Сервитьорство” и паралелки с вечерна форма и 3-годишен курс на обучение, в които се приемат работещи в системата на Общественото хранене, завършили ПТУ. Общият брой на завършилите ученици през първите 5 години от създаването на училището е 179. От 1960 г. училището е преобразувано в Техникум по обществено хранене „Иван П. Павлов”.

В периода 1964-1980 г. директори на Техникума по обществено хранене „Иван П. Павлов” последователно са: г-жа Станка Жекова (1964-1974), г-н Иван Деянов (1974- 1976) и г-жа Тодорка Райкова(1976-1980). През учебната 1964/65 година в техникума е разкрита още една нова специалност: „Сладкарство и сервитьорство” с 4-годишен курс на обучение. За задоволяване нуждите от квалифицирани технически специалисти в системата на Oбщественото хранене през учебната 1968/69 година е открита паралелка на Средно професионално-техническо училище (СПТУ) със специалност „Поддържане и ремонт на машини и съоръжения в общественото хранене и търговия” с 4-годишен срок на обучение само за младежи. През следващата 1969/70 година профилът на СПТУ се разширява и към него преминават най-напред специалността „Сервитьорство”, а от 1970/71 учебна година и специалността „Сладкарство”. С 4-годишен курс на обучение в техникума остава единствено специалността „Технология на приготвянето на храната”. Разширяването на спектъра на специалностите и увеличаването на броя на учениците в Техникума по обществено хранене изискват съответна материално-техническа база и възможности, което води до ползване различни сгради по съвместителство на Икономическия техникум на ул. „Розова долина”, сградата на ул. „Дунав” 30, сградата на Софийската математическа гимназия на ул. „Искър” 61. Поставя се началото на обучение по “Практика” в базови обекти – ресторантите „Балкан”, „България”, „Ален мак”, „Червено знаме”. В периода 1980-1988 г., Техникумът по обществено хранене е под ръководството на инж. Цветана Конова. От 1982/83 учебна година започва обучение чрез формата на Учебно-производствен комплекс (УПК) за ученици, завършили 10 клас на средни общообразователни училища в София, които преминават обучение по специални теоретични и практически дисциплини по специалностите „Готвач” и”Сервитьор”. В Професионален учебен център (ПУЦ) се формират заводски паралелки с 2-годишен курс на обучение.


През лятото на 1986 г. ТОХ се настанява в своя самостоятелна сграда в центъра
на столицата, на бул. „Сливница” 182. Обзавеждат се и 2 учебни работилници по
готварство и сладкарство,

кабинет по сервиране, 2 кабинета по информатика, библиотека с богат библиотечен фонд от над 11 хил. библиотечни единици специализирана, справочна, методическа, педагогическа и художествена литература. В 4 професионални направления и 6 различни форми на обучение се обучават над 1500 ученици в 44 паралелки.
В периода 1988-2008 г., директор на Техникума по обществено хранене е инж. Васил Гъдев. Настъпващите промени в икономически и политически план, както и
промените на пазара на труда, постепенно налагат въвеждането на нови форми и специалности не само в областта на ресторантьорството, но и в направленията „Икономика” и „Туризъм”. За да отговори на все по-нарастващите нуждите от повишаване на квалификацията и преквалификация на кадрите, през 1990 г. към училището се създава Център за професионално обучение (ЦПО), който за кратко време се утвърждава като стабилна школа за обучение по професии в областта на ресторантьорството. В организираните курсове получават обучение и квалификация както ученици от училището, така и външни физически лица и организации. През следващата учебна 1991/92 година се осъществява прием в Средно професионално-техническо училище (СПТУ) с 3-годишен срок на обучение по специалността „Хотелиерство”. Разширяват се обхватът и контактите с базовите обекти, в които се провеждат занятията по учебна и производствена практика: хотелите „Родина“, „Хемус“, „Рила“, „София“, Парк-хотел „Москва“, „Кемпински Хотел Зографски“, „Шератон София Хотел Балкан“ и др. Със Заповед на МОНТ от 04.04.1995 г. Техникумът по обществено хранене е преименуван на Техникум по хранене и хотелиерство (ТХХ) и придобива нов облик. Започва обучение по международната програма „ФАР”. Осъществяват се контакти със сродни училища в Европа и се полага началото на участие в проекти от Присъединителните фондове на Европейския съюз.

От 1996 г. работата на колектива се насочва към интегриране в европейските стандарти на обучение и реализация на младите специалисти и повишаване квалификацията на учителите. През 1996 г. училището започва работа по проект на Програма ФАР Усъвършенстване на професионалното образование и обучение”, финансиран с остатъчно средства за проектиране и изграждане на учебен кафе-ресторант с модерно обзаведена кухня, търговска зала с 60 места и възможност за подготовка, организация и обслужване на кетерингови събития, където учениците провеждат занятия по учебна практика. Дегустационната зала към ресторанта разполага с още 20 места и възможност за организиране на срещи и дискусии. Голям интерес предизвиква професията „Хотел и кетеринг”, подкрепена от програмата „ФАР”. През учебната 1999/2000 година за първи път е осъществен прием на ученици в специалността „Кетеринг – модулно обучение”. По инициатива на инж. Гъдев училището става учредител на националната Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България (АУРХБ), регистрирана на 06.10.2000 г. Организацията има за цел да организира, координира и поощрява чеството на теоретичното обучение и неговото практическо приложение – една работеща структура, която дава възможност на своите членове да се докоснат до иновациите в туристическия бранш. Израз на желанието за интеграция на училището в обединена Европа е членството му от 2002 г. в Европейската асоциация на училищата по хотелиерство и туризъм (АЕНТ).

Със заповед на МОН от 07.04.2003 г. Техникумът по хранене и хотелиерство (ТХХ) е преименуван в Софийска професионална гимназия по туризъм (СПГТ). Гимназията се утвърждава като едно от водещите училища в областта на туризма в страната. През учебната 2004/05 г. МОН одобрява прием по специалността „Екскурзоводство”. Със средства по австрийски проект към „Култур контакт“ – Австрия, през 2005 г. е оборудван „Скай бар”, където се провежда обучение по „Сервиране и барманство”. Уютната зала е подходяща за делови срещи и дискусии. Същата година, във фоайето на училището, е обособен и оборудван Фронт офис – красива рецепция, основно информационно бюро на гимназията. През 2006 г. СПГТ получава лиценз за разкриване на Професионален колеж по “Организация и управление в ресторантьорството” за придобиване на ІV- та степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор” за лица, завършили средно образование. Формата на обучение е задочна, срокът – 1,5 години. През 2007 г. в гимназията е завършен капитален ремонт на сградния фонд на училището, а учебните и административните помещения са изцяло преоборудвани.

Учебната и производствената практика на учениците се провеждат в едни от най-реномираните хотели и ресторанти в столицата – „Балкан“, „Рамада“, „Маринела“, „Експо“, „Корнер“, „Есте“, “Метро академия“, “Кина Арена“, „Клуб Резиденс“ ,“Метрополитен“, „Култ гурме Кетеринг“. Широко застъпени дейности за обучаващите се ресторантьори са кетеринг, обслужване на коктейли и др. В реална работна среда учениците от специалност „Екскурзоводско обслужване” усвояват практически умения и обогатяват професионалните си компетенции в едни от найпопулярните и утвърдени туристически агенции в столицата: „Роззи Травел“, „Атлас Травелс“, „ПТМ Интернешънъл България“, „Глобус Тур“, „София Тур и Ко“, „Руал Травел“, „Хермес Холидейс“, „ДМ Травел“, „Селена Тур ООД“ и др. След успешно положени задължителни държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация зрелостниците получават диплома за средно образование и свидетелство за ІІІ-та степен на професионална квалификация по съответната професия. Издадените документи са утвърдени с държавните образователни изисквания на МОН и признати в страните от Европейския съюз. Успешно завършилите училището придобиват знания и практически компетенции в избраните професии, могат да развиват самостоятелен бизнес, предпочитани са от работодателите и намират добра реализация в туристическата индустрия. Обучението в СПГТ е добър старт за желаещите да продължат образованието си. Доказателство за неговото качеството е, че над 80 % от успешно завършилите зрелостници учат във висши училища в страната и чужбина. Това е резултат на професионалистите, които работят в гимназията и на добрата маркетингова стратегия и политика.  Широко застъпено и многоспектърно е участието на ученици и учители от СПГТ в реализацията на международни проекти и програми с различни европейски партньори.  Многобройни са постиженията и завоюваните призови места на възпитаниците на гимназията в регионалните и национални кулинарни изяви и в ежегодно организираната от МОН „Панорама на професионалното образование” в Пловдив. Достойни са и спортните успехи на възпитаниците на гимназия-та, спечелени на различни нива на ежегодно организираните от Столична община „Ученически игри”.  Историята на едно училище не е застинало във времето минало. Историята на едно училище – това са неговите ученици и учители, неговите празници и изпълнени с напрежение делници. Екипът на Софийска професионална гимназия по туризъм – ръководство и училищно настоятелство, учители, служители, родители, инвестират в бъдещето на учениците своите знания, професионален опит и умения, своите мечти. Гледайки не само към миналото, но и устремени към бъдещето, перспектива има само тогава, когато мечтите  са повече от спомените. С почит към миналото и грижа за бъдещето – това доказва зрялост, мъдрост, постоянство.