С Ъ О Б Щ Е Н И Е


График за 30.09.2022г. и за 03.10.2022г. – ЛИНК


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Официалното откриване на учебната 2022/2023 година ще се състои на 15
септември 2022 год. /четвъртък/ в двора на Софийска професионална
гимназия по туризъм от 09:30 часа в присъствието само на учениците от
VIII-те класове, а за останалите ученици по следния график:
IX-те класове – от 11:00 часа
X-те класове от 11:30 часа
XI-те класове от 12:00 часа
ХII – те класове от 12:30 часа
От ръководството


Запознаване с писмените работи от НВО в Х клас

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература, по математика от НВО – Х клас:

български език и литература – на 28, 29 и 30 юни 2022 г. в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

математика  – на 28, 29 и 30 юни 2022 г. в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

НАПОМНЯМЕ:

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО през учебната 2021/2022 г., съгласно които ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

 1. Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
 2. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
 3. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност.

За запознаването с изпитните работи по информационни технологии ще информираме допълнително.

от ръководството

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Удължаване на срока за достъп до

сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ

  по дни и часове, както следва:

датаденчасмясто
14.06.2022 г. вторник 15.00 -17.00 Кабинет ЗДУД
15.06.2022 г. сряда 12.00 – 14.30 Кабинет ЗДУД

Достъпът до изпитните работи на зрелостниците ще се осъществява в тяхно присъствие лично от Цветелина Димитрова – ЗДУД.

От ръководството

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ

по дни и часове, както следва:

класдатаденчасмясто
  XII-А  09.06.2022 г.  четвъртък  14.00 -15.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Б  09.06.2022 г.  четвъртък  15.30 – 16.30  Кабинет ЗДУД
  XII-В  09.06.2022 г.  четвъртък  17.00 – 18.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Г  09.06.2022 г.  четвъртък  18.00 – 19.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Д  10.06.2022 г.  петък    8.00  –  9.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Е  10.06.2022 г.  петък    9.00 – 10.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Ж  10.06.2022 г.  петък  11.00 – 12.00  Кабинет ЗДУД
   13.06.2022 г.  понеделник      9.30 -12.00  Кабинет ЗДУД

Достъпът до изпитните работи на зрелостниците ще се осъществява в тяхно присъствие лично от Цветелина Димитрова – ЗДУД.

От ръководството

Уважаеми родители,
   Опазването на живота и здравето на учениците и учителите е първостепенна грижа и използването на различни форми на онлайн обучение е най-добрия начин да го постигнем. Ситуацията е извънредна и предполага взимането на решения на място от всеки от нас.
Ръководството на училището се стреми да създаде най-добрата организация за онлайн обучение и да използва всички възможни ресурси.
Обръщаме се е молба към Вас да контролирате децата си и да ги мотивирате да поддържат обучителната си активност; както и да използват технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси!

Скъпи наши ученици,

Предприетите действия в страната и в частност от нашето училище следва да гарантират здравето и безопасността Ви.
Те са съобразени с разпоредбите на отговорните институции.
Вярвайки във Вас, считаме, че ще проявите разбиране, отговорност и ефективност по време на дистанционното обучение!
Моля, стриктно следвайте всички указания, които се разпространяват по медиите!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И РАЗУМНИ!

С уважение,
Ръководството на СПГТ


СПГТ работи с е-дневник – SHKOLO.BG.

Всеки учител/родител/ученик може да си направи акаунт в shkolo.bg – следвайте стъпките от Ръководството – https://www.shkolo.bg/registracia/ .

Линк към блога на Школо, където има обучителни видеа за всички потребители:
https://www.shkolo.bg/blog/training-videos/

Модул „Учебни материали“
Видео за модул „Учебни материали“ и „Комуникация“

Модул „Тестове“
 Видео за модул „Тестове“Запис на видеоурок
Програмата OBS Studio
Ръководство как да запиша видеоурок

Договор ОПРР


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект  BG16RFOP001-3.002-0016-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

 • Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – гр. София;
 • Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ – гр. София;
 • Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – гр. София;
 • Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – гр. София;
 • Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации „А. С. Попов“ – гр. София;
 • Националната финансово-стопанска гимназия – гр. София;
 • Националната търговско-банкова гимназия – гр. София;
 • Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия Университет – гр. София;
 • Софийската професионална гимназия по туризъм – гр. София;
 • Професионалната гимназия по електротехника и автоматика – гр. София;
 • Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя;
 • Професионалната гимназия по транспорт „Макгахан“ – гр. София;
 • Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – гр. София;
 • Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии – гр. София;
 • Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – гр. София

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.

Срок на договора: 30 месеца (09.01.2017 – 09.07.2019 г.)

Стойност на договора: 13 127 000,00 лв.

Финансиране от ЕС – ЕФРР: 11 122 250,01 лв.

Национално финансиране: 1 962 749,99 лв.