ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В СПГТ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА, СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с реализиране на ремонт в основната сградата на Софийска професионална гимназия по туризъм на бул. „Сливница“ №182 по Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура  BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България“, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ се извършват ремонтни дейности.

Записването на ученици за VIII клас ще се извършва в сградата на Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии „Проф. Пенчо Райков“ на бул. „Рожен“ №25.

Специалности:

 1. Специалност: „Кетъринг“, професия: „Ресторантьор “ с разширено изучаване на руски език – 26 ученика
 2. Специалност: „Кетъринг“, професия: „Ресторантьор “ с разширено изучаване на испански език – 26 ученика
 3. Специалност: „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, професия: „Ресторантьор “ с разширено изучаване на италиански език – 26 ученика
 4. Специалност: „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, професия: „Ресторантьор “ с разширено изучаване на немски език – 26 ученика
 5. Специалност: „Организация на обслужването в хотелиерството“, професия:  „Администратор в хотелиерството“ с разширено изучаване на английски език – 26 ученика
 6. Специалност: „Организация на хотелиерството“, професия: „Хотелиер“, с разширено изучаване на английски език – 26 ученика
 7. Специалност: „Екскурзоводско обслужване“, професия: „Екскурзовод“,с разширено изучаване на английски език – 26 ученика

Кандидатстване по Наредба 10/01.09.2016 г.  с бал: тест  Български език и литература х 2 ,тест  Математика х 2 и оценки по Биология и здравно образование и География и икономика от Свидетелството за основно образование    

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА:

  ВИД ДЕЙНОСТ  СРОК
1.Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10/01.09.2016 г.08-10 юли 2024 г., вкл.
2.Обявяване на списъците  с класираните ученици на І-ви етап на класиранеДо 12 юли 2024 г., вкл.
3.Записване на класираните ученици на І-ви етап на класиране или подаване на заявления за участие във ІІ-ри етап на класиране (в СПГТ)От 15 – 17 юли 2024 г., вкл.
4.Обявяване на списъците с класираните ученици на ІІ-ри етап на класиранеДо 19 юли 2024 г., вкл.  
5.Записване на класираните ученици на ІІ-ри етап на класиране (в СПГТ)От 22 – 24 юли 2024 г., вкл.
6.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ-ри етап на класиране  25 юли 2024 г.
7.Подаване на документи за участие в ІІІ-ти етап на класиране26 – 29 юли 2024 г., вкл.
8.Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІІ-ти етап на класиране  30 юли 2024 г.
9.Записване на приетите ученици на ІІІ-ти етап на класиране (в СПГТ)31 юли и
01 август 2024 г.
10.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ-ти етап на класиранеДо 02 август 2024 г., вкл.
11.Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране.05 – 06 август 2024 г.
12Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране.До 07 август 2024 г., вкл.
13.Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.08 – 09 август 2024 г.
14.Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.До 12 август 2024 г., вкл.
15.Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване за попълване на незаетите места.Определя се от директора на училището. До 11 септември 2024 г.

В изпълнение на график на дейностите по приемането на ученици в неспециализираните училища за учебната 2024-2025 г. по държавен план-прием, съгласно заповеди № РД09-2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката и във връзка със заповед № РД-1636/21.05.2024 г. на директора на СПГТ за училищна комисия по прием на ученици в VIII клас


О Б Я В Я В А
график за работа на комисията:

 1. Записване на ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране –
  15.07.2024 г. – 17.07.2024 г., вкл.
 2. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 22.07.2024 г. – 24.07.2024 г. , вкл.
 3. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 31.07.2024 г. – 01.08.2024 г. , вкл.
 4. Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране – 08.08.2024 г. – 09.08.2024 г. , вкл.
 5. Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване – съгласно график

Свободни места за ученици за учебната 2024-2025 година към 01.07.2024 г. – линк