Училищни документи

Правила за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи или публично оповествяващи информация за нарушения в Софийска професионална гимназия по туризъм – ЛИНК

Формуляр за регистриране на сигнал – ЛИНК

Декларация по чл. 6 от ЗЗЛПСПОИН – ЛИНК


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

За учебната 2023-2024 година:

;

;

10а10б10в10г10д10е10ж10з;

11а11б11в11г11д11е11ж;

12а12б12в12г12д12е12ж;


За учебната 2021-2022 година:

Училищни учебни планове – ЛИНК


Етичен кодекс на СПГТ

Правила за прилагане на етичния кодекс на СПГТ

Стратегия за развитие на СПГТ за периода 2023 – 2028 г. – ЛИНК

Правилник за дейността на СПГТ –  ЛИНК 


План-програма за действие 2024 г. за безопасност на движението по пътищата – ЛИНК


Годишен план за дейността на СПГТ – ЛИНК


Форми на обучение в СПГТ – ЛИНК


Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи – ЛИНК


Програма за превенция на ранното напускане на училище – ЛИНК


Мерки за повишаване качеството на образованието в СПГТ за учебната 2023/2024 г. – ЛИНК

Вътрешни правила за предоставяне на информация по ЗДОИ – линк

Информация относно предоставяне на обществена информация – линк


ПРАВИЛНИК за работа и обучение в СПГТ в условията на COVID-19 през учебната 2021/2022 г. – ЛИНК

Отчет по чл.15 а, ал.2 от ЗДОИ за 2023 г.