Основни документи

  1. Заявление за класиране по образец;
  2. Оригинал на Свидетелство за завършено основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, че специалностите в СПГТ не са противопоказни за кандидата.
  4. Декларация за защита на личните данни по образец