Учебна дейност

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка.

Самостоятелната форма на обучение в
Софийска професионална гимназия по туризъм

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от IX-ти, X-ти, XI-ти класове-СФО през ЮНСКА РЕДОВНА СЕСИЯ.

РЕДА и УСЛОВИЯТА за обучение в самостоятелна форма:

 1. Ученикът подава молба за обучение в самостоятелна форма.
 2. Ученикът да е навършил 16 години.
 3. Да е учил в СПГТ.
 4. Ученикът може да преминава в самостоятелна форма на
  обучение при възникнали обстоятелства за това /санкции,
  здравословни причини, даровити деца, по собствено желание, по
  решение на Педагогическия съвет/. При преминаване в
  самостоятелна форма на обучение ученикът се запознава с настоящата заповед от Зам.- директорите.
 5. Изпитите се провеждат, както следва:
РЕДОВНА СЕСИЯ:  МОЛБИ СЕ ПОДАВАТ:
 – януарска от 06.01. до 31.01.2022 г.

– априлска /за 12 клас/ от 11.04. до 26.04.2022 г. 

– юнска от 01.06. до 28.06.2022г.                             
  от 29.11. до 10.12.2021 г.  

от 10.03. до 23.03.2022 г.

от 04.05. до 10.05.2022 г.
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:МОЛБ И СЕ ПОДАВАТ:
 – майска /за 12 клас/ – от 04.05. до 12.05.2022 г.
– юлска – от 04.07. до 14.07.2022 г.
– септемврийска – от 07.09. до 13.09.2022 г.
от 25.04. до 29.04.2022 г.  
от 24.06. до 29.06.2022 г.  
от 22.08. до 26.08.2022 г.  

ПИСМЕНИ с продължителност 3 /ТРИ/ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА по всички общообразователни и професионални теоретични дисциплини;

ПРАКТИЧЕСКИ с продължителност 5 /ПЕТ/ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА по Физическа култура и спорт, с изключение на освободените с лекарска комисия и по
Учебна практика и Производствена практика ;
ПИСМЕН и ПРАКТИЧЕСКИ с продължителност до 150 МИНУТИ по Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство.

 1. Ученикът е длъжен да подаде ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ
  до Директора за явяване на изпитите през съответната сесия
  НАЙ-КЪСНО 20 ДНИ ПРЕДИ НАЧАЛНАТА ДАТА на изпитната сесия.
 2. КОНСПЕКТИТЕ И ИЗПИТНИТЕ ВАРИАНТИ със съответните КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА по общообразователните и професионални дисциплини се съхраняват от Цветелина
  Димитрова – ЗД УД.
 3. Ученик, който се обучава в самостоятелна форма при
  повтаряне на класа се явява на изпити САМО ПО ПРЕДМЕТИТЕ, по които има слаба оценка или не се е явил.
 4. Ученик, който се обучава в самостоятелна форма и НЕ СЕ Е
  ЯВИЛ да положи съответните изпити в 3 /ТРИ/ ПОРЕДНИ СЕСИИ се отписва от училището.
 5. До 15 септември на всяка учебна година, ученик в
  самостоятелна форма на обучение, завършил успешно съответния
  клас е ДЛЪЖЕН ДА ПОДАДЕ МОЛБА ДО ДИРЕКТОРА на училището, в която да заяви желанието си за обучение и ПОСОЧИ ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ за съответната
  учебна година.
 6. КОНСПЕКТИТЕ за самостоятелна форма на обучение са тези, които важат за дневна форма на обучение и са съобразени с действащите учебни програми по предметите.
  Конспектите се заверяват от Директора.