Училищни документи

Правилник за дейността на СПГТ –  ЛИНК 


План-програма за действие 2022 г. за безопасност на движението по пътищата – ЛИНК


Годишен план за дейността на СПГТ – ЛИНК


Форми на обучение в СПГТ – ЛИНК


Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи – ЛИНК


Програма за превенция на ранното напускане на училище – ЛИНК


Мерки за повишаване качеството на образованието в Софийска професионална гимназия по туризъм за учебната 2022/2023г. – ЛИНК


ПРАВИЛНИК за работа и обучение в СПГТ в условията на covid-19 през учебната 2021/2022 година – линк